PAAK hurtownia sportowa
Jumpinplace park trampolin
Salonik Piłkarski Fair Play
pizza Da Vinci

PROFESJONALNA LIGA PIŁKARSKA SIERNIECZEK

PIŁKARSKA LIGA AMATORÓW SIERNIECZEK

REGULAMIN ROZGRYWEK

I. WARUNKI UCZESTNICTWA

II. ZESPOŁY I ZAWODNICY

III. ZASADY ROZGRYWEK

IV. PRZEPISY GRY

V. KARY

VI. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

VIII.NAGRODY

I. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 

1. Organizatorem rozgrywek jest Piłkarska Liga Amatorów Siernieczek, w dalszej części zwana „Organizatorem Rozgrywek”.

2. W rozgrywkach o Mistrzostwo ( system kazdy z każdym) Superligi na sezon  bierze udział 8 drużyn.

4. Zespół, który nie uiści całkowitej opłaty wpisowego zostanie wraz z zawodnikami zawieszony we wszystkich rozgrywkach PLA Siernieczek

3. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest dokonanie opłaty ogólnej za udział w rozgrywkach ustalonej przed ligą oraz opłaty sędziowskiej. Do kwoty netto opłaty należy doliczyć podatek.

4. Zespół, który nie uiści całkowitej opłaty wpisowego zostanie wraz z zawodnikami zawieszony we wszystkich rozgrywkach PLA Siernieczek

 

5. Zgłoszenie do Rozgrywek Superligi skutkuje zaakceptowaniem regulaminu PLA Siernieczek.

II. ZESPOŁY I ZAWODNICY

6. W Rozgrywkach Superligi w każdym zespole mogą występować 3 zawodników zrzeszonych powyżej 5 ligi, zakaz gry dla zawodników Ekstraklasy futsalu.

7. Każda drużyna musi posiadać swojego reprezentanta (kierownika, menadżera lub kapitana), który:

7.1. zgłasza i wycofuje drużynę z Rozgrywek;

7.2. odpowiada za kontakt z Organizatorem Rozgrywek w związku ze sprawami dotyczącymi jego drużyny;

7.3. odpowiada za zachowanie się drużyny przed, podczas jak i po meczu;

7.4. odpowiada za niedopuszczenie do gry zawodników w swoim zespole do tego nieuprawnionych.

8. Maksymalna liczebność kadry w Rozgrywkach to 17 zawodników. Za dodatkową opłatą możliwe jest zwiększenie liczebności kadry.

9. W celu uatrakcyjnienia rozgrywek zawodnicy mogą przyjmować pseudonimy. Autentyczne dane znajdują się w protokole meczowym.

10. Dopuszcza się odpłatną zmianę (transfer) drużyny w trakcie trwania Rozgrywek. Wyjątek stanowią ostatnie 2 kolejki Rozgrywek, kiedy to dopisywanie zawodników jest zabronione.

11. W trakcie sezonu można dopisywać odpłatnie do zespołu zawodników, którzy nie byli zgłoszeni do żadnej innej drużyny w Rozgrywkach PLA Siernieczek. Zawodnik wykreślony z kadry zespołu, będzie mógł do niej wrócić ( obowiązuje opłata wpisowa ), jeśli nie został uprzednio zgłoszony do kadry innego zespołu biorącego udział w Rozgrywkach PLA Siernieczek.

12. W Rozgrywkach uczestniczyć mogą zawodnicy, którzy ukończyli 16. rok życia. W przypadku zawodników niemających ukończonych 16 lat, dopuszczenie do rozgrywek odbędzie się wyłącznie po dostarczeniu Organizatorowi Rozgrywek pisemnej zgody jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego.

13. Za kibiców odpowiada drużyna. W przypadku gdy zachowanie kibiców zakłóca przebieg meczu, Organizator Rozgrywek ma prawo poprosić reprezentanta drużyny o podjęcie stosownych czynności mających na celu uspokojenie kibiców. W skrajnych przypadkach Organizator Rozgrywek ma prawo ukarać zespół walkowerem (skutkującym wynikiem 0:15 oraz dodatkowo odjęciem 1 punktu w tabeli) lub wykluczeniem z Rozgrywek.

14. Wszyscy uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym rozgrywane są mecze.

15. Przełożenie terminu rozegrania meczu może się odbyć po konsultacji z Organizatorem Rozgrywek w następujących przypadkach:

15.1. za zgodą czterech zainteresowanych drużyn można wymienić się terminami rozgrywania meczów ( bezpłatnie );

15.2. bez konieczności zgody drużyny przeciwnej i po uiszczeniu opłaty równej 250 zł w terminie przekraczającym 7 dni ( 24 godz )  przed zaplanowanym meczem;

15.3. za zgodą drużyny przeciwnej i po uiszczeniu opłaty równej 250 zł w terminie krótszym niż 7 dni przed zaplanowanym meczem.

16. Na 2 kolejki przed końcem sezonu nie ma możliwości przełożenia terminu rozegrania meczu. Wyjątkiem jest taka sytuacja gdy przełożenie meczu nie ma wpływu na ważne rozstrzygnięcia dotyczące zainteresowanych drużyn lub gdy wszystkie zainteresowane zespoły wyrażą na to zgodę. Za zgodą przeciwnika można zagrać mecz awansem.

17. Organizator Rozgrywek ma prawo wykluczyć drużynę z Rozgrywek w przypadku:

17.1. trzykrotnego niestawienia się zespołu na spotkanie;

17.2. notorycznego łamania postanowień regulaminu;

17.3. wybitnie niesportowego zachowania się zawodników, kibiców i innych osób związanych z drużyną przed, w trakcie lub po meczu;

17.4. braku przewidzianej regulaminem opłaty za udział w Rozgrywkach.

18. W wyjątkowych sytuacjach, drużyna która po raz trzeci nie stawi się na meczu, może za zgodą Organizatora Rozgrywek zostać dopuszczona do dalszej gry w Rozgrywkach po opłaceniu kary w wysokości 200 zł przed kolejnym meczem.

19. W przypadku wycofania się drużyny z Rozgrywek, osoba do tego uprawniona powinna powiadomić o tym fakcie Organizatora Rozgrywek.

20. Drużynom, które zostały wykluczone lub wycofały się z Rozgrywek, ze względu na podpisaną umowę o najem obiektu i płatność z góry, nie przysługuje zwrot wniesionej wcześniej opłaty za udział w Rozgrywkach.

21. W przypadku wykluczenia lub wycofania się drużyny, Organizator Rozgrywek ma prawo zastąpić ją inną drużyną będącą na liście rezerwowej.

22. Organizator Rozgrywek zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników biorących udział w Rozgrywkach dla celów marketingowych oraz w celu sprawdzenia autentyczności zawodnika. Przystępując do rozgrywek wyraża się jednocześnie zgodę na publikowanie zdjęcia zawodnika wraz z jego danymi osobowymi.

23. Każdy zawodnik zgłoszony do Rozgrywek zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości podczas meczu oraz do okazania go na wezwanie Organizatora Rozgrywek lub sędziego zawodów.

24. W przypadku nie okazania dokumentu tożsamości zawodnik traktowany jest jako nieuprawniony do gry, a jego drużyna zostaje ukarana walkowerem (skutkującym wynikiem 0:15 ).

25. W wyjątkowych sytuacjach zawodnik nie mający przy sobie dokumentu tożsamości może go donieść w późniejszym czasie, lecz warunkiem tego jest złożenie podpisu na protokole i powtórzenie go podczas okazywania dokumentu.

26. W zawodach nie mogą brać udziału zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

III. ZASADY ROZGRYWEK

27. Mecze w ramach Rozgrywek odbywać się będą zgodnie z terminarzem ustalonym przez Organizatora Rozgrywek, dostępnym na stronie internetowej www.siernieczek.pl.

28. Każda z drużyn zobowiązana jest do posiadania piłki. Organizator Rozgrywek nie zapewnia piłki. W przypadku braku piłki sędzia zawodów orzeka obustronny walkower.

29. Mecze Rozgrywek Superligi odbywać się będą pod balonem przy ul. Sielskiej.

30. W zawodach biorą udział dwie drużyny, z których każda składa się z 6 zawodników grających (można grać w 5-cio osobowym składzie) lub za zgodą druzyn 4-5, 3-4.

31. Przed meczem kapitanowie drużyn zobowiązani są do udzielenia sędziemu zawodów informacji na temat obecności zawodników występujących w zawodach.

32.Zabrania się gry w butach z wkręcanymi kołkami.

33.W przypadku braku strojów zawodnicy zobowiązani są załozyć plastrony.

34. W przypadku, gdy oba zespoły przystąpią do zawodów w strojach kolorystycznie podobnych, sędzia zawodów ma prawo drogą losowania wyznaczyć jeden z zespołów do założenia znaczników zapewnionych przez organizatora rozgrywek.

35. Za zgodą Organizatora Rozgrywek lub sędziego zawodów dopuszcza się grę w okularach korekcyjnych.

36. Zabrania się rozgrywania meczów w obuwiu z wkręcanymi korkami.

37. Strój bramkarza musi wyraźnie odróżniać się od strojów pozostałych zawodników.

38. Po odbytych zawodach kapitanowie zespołów zobowiązani są do zapoznania się z protokołem pomeczowym w celu weryfikacji wyniku, strzelców bramek, asystentów oraz kar w postaci kartek nałożonych na poszczególnych graczy podczas zawodów. W późniejszym czasie dokonywanie weryfikacji nie będzie możliwe.

39. Za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry drużyna otrzymuje 3 punkty.

40. Za zwycięstwo po rzutach karnych drużyna otrzymuje 2 punkty.

41. Za porażkę po rzutach karnych drużyna otrzymuje 1 punkt.

42. Za porażkę w regulaminowym czasie gry drużyna otrzymuje 0 punktów.

43. W sezonie wszystkie drużyny rozegrają mecze wg systemu powanego przez organizatora.

44. Za w.o. z powodu nie stawienia się na mecz drużyna otrzymuje - 2 punkty

45. Walkower skutkuje porażką zespołu 0:5

     UWAGA: W.O. przyznany przez organizatorów ( np. za grę nieuprawnionego zawodnika ) nie ma wpływu na wykluczenie drużyny z ligi oraz nie skutkuje punktami karnymi. Podstawą usunięcia zespołu oraz przyznania punktów karnych jest nie stawienie się na boisku.

46. Walkower techn. z powodu nie dokończenia meczu - winny sytuacji zespół otrzymuje -1 punkt.

47. Drużyna, która wycofuje się z rozgrywek przypisane ma w tabeli w kazdej kolejce - 5 bramek i 0 punktów za kazdy nie odbyty mecz.

48. W Rozgrywkach  kolejność zespołów w tabeli po I rundzie ustala się według liczby zdobytych punktów.

49. W przypadku uzyskania równej liczby punktów po I rundzie Rozgrywek przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują, w kolejności:

50.1. Przy dwóch zespołach:

50.1.1. liczba zdobytych punktów między tymi drużynami.

50.2. Przy więcej niż dwóch zespołach:

50.2.1. liczba zdobytych punktów między tymi drużynami,

50.2.2. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,

50.2.3. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w spotkaniach tych drużyn,

50.2.4. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach w I rundzie,

50.2.5. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach w I rundzie,

50.2.6. przy dalszej równości, wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play po I rundzie,

50.2.7. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez organizatora rozrywek.

51. W rozgrywkach Superligi kolejność zespołów po II rundzie ustala się według liczby zdobytych punktów.

52. W przypadku uzyskania równej liczby punktów po II rundzie przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują, w kolejności:

52.1. liczba zdobytych punktów między tymi drużynami.

52.2. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,

52.3. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w spotkaniach tych drużyn,

52.4. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach w I rundzie,

52.5. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach w I rundzie,

52.6. przy dalszej równości, wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play po I rundzie,

52.7. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez organizatora rozrywek.

53. Drużyny spadające z ligi zaznaczone są w tabeli na czerwony kolor.

 

IV. PRZEPISY GRY

55. Każde spotkanie trwa 2 x 25 minut. Nie ma możliwości doliczenia dodatkowego czasu gry. Wyjątek stanowi wykonanie stałych fragmentów gry - rzut wolny, rożny i karny.

56. W przypadku, gdy po regulaminowym czasie wynik będzie remisowy, rozgrywana jest seria 5 rzutów karnych. Każda z drużyn desygnuje do wykonywania karnych 5 zawodników. Jeśli po 5 seriach rzutów karnych wynik jest nierozstrzygnięty, wykonywane są serie dodatkowe w systemie „nagła śmierć”: gdy po 6. serii rzutów karnych spotkanie będzie nierozstrzygnięte, rozgrywa się 7. Serię, itd. Jeden zawodnik może wykonać rzut karny co 5 serii.

57. W przypadku gdy na skutek wykluczeń lub kontuzji w drużynie zostanie mniej niż 5 zawodników, sędzia przerywa spotkanie, a wynik weryfikowany jest jako 5:0 (przegrani dostają -1 punkt) na korzyść drużyny przeciwnej za wyjątkiem sytuacji, w której aktualny wynik jest dla drużyny niezdekompletowanej korzystniejszy – w tej sytuacji wynik z momentu przerwania meczu zostaje utrzymany. Zdobyte przez zwycięską drużynę bramki oraz kartki pokazane do momentu przerwania zawodów wliczają się do klasyfikacji indywidualnych. Drużynie przegranej odejmuje się zdobyte bramki.

58. Każda drużyna może dokonać podczas meczu nieograniczonej liczby zmian. Zmiany nie wymagają przerwy w grze. Zmiana może zostać dokonana tylko w wyznaczonej do tego strefie, która znajduje się za linią boczną połowy boiska, na której występuje drużyna. Zawodnik wchodzący może pojawić się na boisku tylko wtedy, gdy zawodnik schodzący opuści już pole gry.

59. W sytuacji gdy zmiana przeprowadzona zostanie w sposób nieprawidłowy, sędzia zawodów przerywa mecz i karze zawodnika wchodzącego żółtą kartką. Gra wznawiana jest wówczas rzutem wolnym pośrednim z miejsca gdzie była piłka w momencie przerwania gry. Jeżeli piłka znajdowała się w momencie przerwania gry w polu karnym, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego, najbliżej miejsca położenia piłki w chwili przerwania gry.

60. W przypadku gdy zawodnik rezerwowy z premedytacją przerywa akcję rywali karany jest czerwoną kartką, a drużyna przeciwna przez 5 minut lub do momentu zdobycia bramki gra w przewadze jednego zawodnika.

61. W trakcie trwania zawodów możliwa jest zmiana bramkarza. Zmiana taka nie musi zostać zgłoszona sędziemu.

62. Wszystkie rzuty wolne, po których zawodnik faulujący nie zostaje ukarany kartką, są bezpośrednie i mogą być wykonywane bez użycia gwizdka. W wyjątkowych okolicznościach sędzia zawodów może zadecydować o wznowieniu gry na gwizdek.

63. Zawodnik ma 4 sekundy na wykonanie rzutu wolnego. W ich trakcie zawodnik ma prawo poprosić sędziego o rozegranie rzutu wolnego na gwizdek. W przypadku braku takiej prośby, po upływie 4 sekund sędzia zarządza rzut wolny dla drużyny przeciwnej. Jeśli zawodnik poprosi o rozegranie rzutu wolnego na gwizdek, (o czym sędzia zawodów poinformuje) i wznowi przed nim grę, ukarany zostanie żółtą kartką.

64. Odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki przy wznawianiu ze stałego fragmentu gry wynosi 5 metrów.

65. Dopuszcza się grę wślizgiem bezkontaktowym wykonanym w sytuacji, gdy w otoczeniu pola gry nie ma innego zawodnika drużyny przeciwnej. Każda próba wykonania wślizgu bezpośrednio przy zawodniku drużyny przeciwnej, który jest w posiadaniu piłki traktowana jest jako naruszenie przepisów gry. Sędzia w takiej sytuacji zarządza rzut wolny pośredni, a gdy jest kontakt z zawodnikiem (faul) rzut wolny bezpośredni. Zawodnik faulujący powinien być napomniany żółtą kartką. W przypadku wślizgu bez faulu w polu karnym dyktowany jest pośredni, piłka wycofywana jest na linię pola karnego. W sytuacjach 100% oprócz rzutu pośredniego sędzia może ukarać winnego napomnieniem ( żółta kartka ).

66. Rzut z autu wykonywany jest nogą z linii bocznej boiska lub spoza niej. Zawodnik w momencie wykonywania autu musi mieć obie nogi na lub za linią boczną boiska. Czas na wykonanie rzutu z autu to 4 sekundy. Po przekroczeniu tego czasu, sędzia zawodów dyktuje rzut z autu na korzyść drużyny przeciwnej.

67. Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z rzutu z autu.

68. Wznowienie gry od bramki wykonywane jest przez bramkarza ręką, a przed kontaktem z innym zawodnikiem z drużyny piłka musi opuścić pole karne.

69. W przypadku złapania przez bramkarza piłki podczas gry, może on wprowadzić ją do gry również nogą. Maksymalny czas przetrzymania piłki złapanej przez bramkarza podczas gry wynosi 4 sekundy. Po przekroczeniu tego czasu, sędzia zawodów dyktuje rzut wolny pośredni z linii pola karnego.

70. Bezpośrednio z rozpoczęcia gry można zdobyć bramkę.

V. KARY

71. Protesty dotyczące meczów rozpatrywane będą przez Organizatora Rozgrywek. Warunkiem jest złożenie ich w ciągu 48 godzin od zakończenia spotkania i uiszczenie opłaty wynoszącej 50 zł. Protesty zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Prawo do złożenia protestu mają tylko drużyny, które uregulowały w całości opłatę wpisowego.

72. W przypadku wykluczenia drużyny z rozgrywek lub jej wycofania przed rozegraniem 5 meczów, wszystkie jej dotychczasowe mecze uważane będą za nieodbyte. W sytuacji wykluczenia drużyny z rozgrywek lub jej wycofania po rozegraniu 5 spotkań, wyniki dotychczasowych meczów zostają zachowane, natomiast pozostałe weryfikowane są jako walkowery.

73. Gracze karani są żółtymi i czerwonymi kartkami. Czerwona kartka oznacza wykluczenie zawodnika z meczu, a jego drużyna gra w osłabieniu przez 5 minut lub do momentu utraty gola przed upływem kary. W wypadku gdy obie drużyny grają w składzie pięcioosobowym lub czteroosobowym, mogą uzupełnić skład o jednego zawodnika w momencie, w którym padnie bramka dla którejkolwiek ze stron.

74. Zawodnik ukarany bezpośrednią czerwoną kartką zostaje zawieszony obligatoryjnie na jeden mecz. Po zapoznaniu się Organizatora Rozgrywek z okolicznościami otrzymania kartki, kara ta może zostać zwiększona. Możliwe jest wykupienie czerwonej kartki po uiszczeniu opłaty wynoszącej 50 zł. Dotyczy to tylko tych kartek, po których nałożona jest dyskwalifikacja w jednym meczu. Po otrzymaniu kolejnej czerwonej kartki, minimalne zawieszenie będzie wynosiło dwa mecze.

75. Zawodnik zostaje zawieszony na jeden mecz po otrzymaniu trzeciej, szóstej, dziewiątej, dwunastej piętnastej itd. żółtej kartki w sezonie. Możliwe jest wykupienie kartki po uiszczeniu opłaty, jednak po otrzymaniu kolejnej żółtej karki zawieszenie nie podlega wykupieniu.

76. Bieg kar rozpoczyna się od meczu następującego po spotkaniu, w którym zawodnik ukarany został karą dyskwalifikacji. Nieodbyte w danym sezonie kary zostają przeniesione na kolejny sezon.

77. W przypadku zachowań wybitnie niesportowych, Organizator Rozgrywek może podjąć decyzję o nałożeniu kar dyscyplinarnych w stosunku do zawodników takich, jak zawieszenie lub wykluczenie z rozgrywek. W wyjątkowych sytuacjach Organizator Rozgrywek może ukarać dyscyplinarnie całą drużynę poprzez danie ujemnych punktów lub wykluczenie z rozgrywek.

78. W sytuacji gdy w skutek zachowania osób związanych z drużyną dojdzie do zniszczenia mienia, osoby te są zobowiązane do pokrycia kosztów naprawy rzeczy zniszczonych

79. Walkower zwykły oznacza porażkę drużyny nim ukaranej w stosunku 0:5 oraz odjęciem 2 punktów w tabeli. Walkower taki można otrzymać za niestawienie się w wyznaczonym terminie drużyny na mecz. (dopuszczalne jest 5-minutowe spóźnienie).

80. Walkower techniczny oznacza porażkę drużyny nim ukaranej w stosunku 0:5 oraz odjęciem 1 punktu w tabeli. Walkower taki można otrzymać za:

80.1. opuszczenie boiska przez drużynę przed zakończeniem meczu;

80.2. przerwanie meczu z powodu nieoczekiwanych zajść lub kar;

80.3. nieuregulowanie płatności.

81. Organizator Rozgrywek zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach prawo do nakładania kar na podstawie zapisu video.

UWAGA W protokole meczowym zawodnicy ukarani zaznaczani są na żółto lub na czerwono tylko dla informacji sędziowskiej. Zaznaczenie w protokole i wymienienie w rubryce kary na stronie na stronie internetowej ma tylko charakter pomocniczy ! Kapitan lub kierownik drużyny ma OBOWIĄZEK dopilonować klasyfikacji kartek czy w jego drużynie są zawodnicy ukarani ! Jeżeli w meczu zagra zawodnik nieuprawniony do gry z powodu kartek ( również w przypadku gdy nie będzie podkreślony w protokole czy też wymieniony w karach) przyznawany jest WO druzynie przeciwnej !

VI. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

82. Organizator Rozgrywek zapewnia:

82.1. każdej drużynie rozegranie ok. 13 spotkań ligowych;

82.2. prowadzenie oficjalnej strony rozgrywek poprzez: uaktualnianie na bieżąco wyników spotkań, uaktualnianie tabel, statystyk indywidualnych, zamieszczania na stronie internetowej opisów każdego meczu, układanie terminarza, rozpatrywanie złożonych protestów;

82.3. tworzenie galerii foto;

82.4. nagrywanie wybranych spotkań;

82.5. obsadę sędziowską.

83. Za występ w Rozgrywkach Organizator Rozgrywek przewidział następujące nagrody:

83.1. drużyny, które zajmą I, II oraz III miejsce w lidze otrzymają: puchary i bony (towarowe)  Organizator zastrzega sobie możliwość dodatkowego nagradzania również w inny nie wymieniony sposób np. nagrodami ufundowanymi od sponsora.

83.2. W lidze zostanie wybrany najlepszy bramkarz, najlepszy strzelec, najlepszy rozgrywający którzy zostaną uhonorowani pamiątkowymi statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi lub voucherami.

83.3 nagrody drużynowe

Informacja dotycząca nagród przekazana została kapitanom drużyn poszczególnych lig

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

84. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz jego przestrzegania.

85. Organizator Rozgrywek ma pełne i wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

86. Organizator Rozgrywek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie jeśli uzna to za stosowne tylko i wyłącznie w skrajnie trudnych sytuacjach. W przypadku wycofania się z rozgrywek którejś z drużyn Organizator Rozgrywek nie przewiduje rozegrania dodatkowych meczów.

87. Wszystkie wątpliwe kwestie dotyczące protestów, kar czy innych wykroczeń rozpatrywane są przez Organizatora Rozgrywek.

88. W przypadku wystąpienia przypadków nie ujętych powyższym regulaminem, ostateczne decyzje podejmuje Organizator Rozgrywek.

89. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek powinien poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym jego dobry stan zdrowia. Za niewykonanie badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych odpowiedzialność spada na zawodnika.

90. Organizator Rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki i ich skutki w czasie gry.

91. Organizator Rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektów sportowych.

92. W kwestiach nieujętych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy gry w piłkę nożną wraz z postanowieniami Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz okólnikami do tych przepisów.

93. Zawodnik przystępujący do ligi wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia ligi (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).